Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Hinnat, tilausohjeet  ja postimaksut näkyvissä Tuotteet -yläsivulla

 

Kukkaenergia -tippasekoitukset ja niiden vaikuttavat kukkaset
Flower essence -mixtures and the flower powers behind them


Kaikissa sekoituksissa pohjana on vahva ja väritön alkoholi, joka säilöö tipat. Siksi pullojen sisältö säilyy tarvittaessa useita vuosia.
All the mixtures have a strong colorless alcohol as their base and preservative, so the content will stay good for years.

Rakkaus
Vauraus
Päättäväisyys
Turvallisuus
Vapaus
Tietoisuus
Armollisuus


Rakkaus / Love / Kärlek 

INCI : Alcohol, Aqua cum Epilobium angustifolium, Dactylorhiza maculata, Linnaea borealis, Silene dioica, Campanula rotundifolia, Matricaria discoidea, Rhodiola rosea

 

Maitohorsma / Fireweed / Mjölke

Maariankämmekkä / Heath spotted-orchid / Fläcknycklar

Vanamo / Twinflower / Linnea

Puna-ailakki / Red campion / Rödblära

Kissankello / Harebell / Liten blåklocka

Pihasaunio / Pineappleweed / Gatkamomill

Ruusujuuri / Goldroot / Rosenrot

 

Chamaenerion angustifolium (maitohorma, fireweed, mjölke)

 • Uskallus aloittaa uutta, hajottaa pelkoja ja traumoja, tekee tilaa rakkaudelle
 • Courage to start a new, dissolves fears and traumas, makes room for love

Dactylorhiza maculata (maariankämmekkä, heath spotted-orchid, fläcknycklar) 

 • Rauhoittaa sydämen, tuo positiivisuuden ja avaa ihmisen uudelle alulle
 • Calms the heart, brings positivity and opens a person to a new beginning

Linnaea borealis (vanamo, twinflower, linnea) 

 • Taivaallisen rakkauden värähtely, syventää ihmissuhteita, lisää kärsivällisyyttä, auttaa neutraalissa kommunikoinnissa ja tunteiden käsittelyssä.
 • Vibration of heavenly love, deepens relationships, adds patience, helps in neutral communication and dealing with emotions.

Silene dioica (puna-ailakki, red campion, rödblära)

 • Auttaa vastaanottamaan ja antamaan rakkautta vapautuneesti, usko elämään, ilo, nautinto ja luovuus.
 • Helps to give and receive love freely, believe in life, to feel joy, pleasure and boosts creativity.

Campanula rotundifolia (kissankello, harebell, liten blåklocka)

 • Vapauttaa lukkiintuneen ja lannistuneen tunne-elämän ja kannustaa siirtymään uusiin tuuliin, auttaa tunnistamaan tarpeet ja tunteet ja avautumaan postiviisesti.
 • Frees up locked-down and dispirited emotional life and encourages one to move on to new things in life. Helps to recognize needs and feelings and open up in a positive way.

Matricaria discoidea (pihasaunio, pineappleweed, gatkamomill)

 • Auttaa tutustumaan itseen rakkaudella, ymmärtämään omaa käytöstä ja syy-seuraussuhteita, tuo terveeseen kehoyhteyteen, tuo harmoniaa ihmissuhteisiin.
 • Helps to get to know oneself with love, understand one’s own behavior and cause-and-effect in situations. Brings into a healthy connection with one’s body and harmony in human relationships. 

Rhodiola rosea (ruusujuuri, goldroot, rosenrot)

 • Elämänvoima, juurevuus, aloitekyky, seksuaalinen palo 
 • Vitality, life force, rootedness, initiative and improved sexual drive

 Takaisin ylös ˆ


Vauraus / Abundance / Välstånd

INCI: Alcohol, Aqua cum Vaccinium myrtillus, Ribes nigrum, Thalictrum flavum, Geranium sylvaticum, Vicia cracca, Syringa vulgaris, Rubus arcticus

 

Mustikka / Bilberry / Blåbär

Mustaherukka / Black currant / Svart vinbär

Keltaängelmä / Common meadow-rue / Ängsruta

Metsäkurjenpolvi / Woodland geranium / Midsommarblomster

Hiirenvirna / Tufted vetch / Kråkvicker

Syreeni / Lilac / Bondsyren

Mesimarja / Arctic bramble / Åkerbär

 

Vaccinium myrtillus (mustikka, bilberry, blåbär)

 • Kokoaa elämän rakennusaineita, auttaa omalle polulle, auttaa laajentamaan maailmankuvaa niin, että kyky manifestoida fyysisellä tasolla paranee.
 • Gathers together the building blocks of life, helps one to get on their own path, widens the world view in a way that the ability to manifest in physical plane improves.

Ribes nigrum (mustaherukka, black currant, start vinbär) 

 • Auttaa vapauttamaan vanhan karman ja pelot ja pääsemään käsiksi omiin feminiinisiin luoviin voimiin, jotka luontaisesti houkuttavat runsautta ja hedelmällisyyttä.
 • Helps to release old karma and fears and get in touch with one’s feminine creative forces, that in turn attracts abundance and fertility naturally.

Thalictrum flavum (keltaängelmä, common meadow-rue, ängsruta)

 • Auttaa päästämään irti vanhoista rajoittavista tarinoista ja luomaan täysin uuden, oman valinnan mukaisen tarinan, jossa elää sen sijaan.
 • Helps to let go of old restrictive stories and create a totally new story of one’s own choice in which to live instead. 

Geranium sylvaticum (metsäkurjenpolvi, woodland geranium, midsommarblomster)

 • Sisäinen luottamus elämään, elämän nautintojen salliminen osaksi omaa tietä.
 • Inner trust in life, letting enjoyment be a part of one’s own path.

Vicia cracca (hiirenvirna, tufted vetch, kråkvicker)

 • Auttaa keskittymään itseen ja omaan elämään muiden sijaan ja tasapainottamaan oman feminiinisen ja maskuliinisen puolensa. Terveeseen seksuaalisuuteen.
 • Helps to focus in oneself and one’s own life instead of others and balance the feminine and masculine sides in oneself. For a healthy sexuality.

Syringa vulgaris (syreeni, lilac, bondsyren)

 • Uudistaa ja kohottaa, auttaa löytämään rauhan luonnossa ja nauttimaan elämän kauneudesta.
 • Renews and uplifts, helps to find peace in nature and enjoy the beauty in life.

Rubus arcticus (mesimarja, arctic bramble, åkerbär)

 • Avaa tien unelmien kohteeseen, auttaa näkemään oman tarpeen luottamukseen, iloon ja ystävyyteen, luo uskoa unelmiin ja auttaa ilmaisemaan rakkautta. 
 • Opens the way to the object of dreams, helps to see one’s need for trust, joy and friendship. Builds trust in areas and helps to express love.

 Takaisin ylös ˆ 

 

Päättäväisyys / Determination / Bestämning

INCI: Alcohol, Aqua cum Leucanthemum vulgare, Tanacetum vulgare, Malus flos, Cornus suecica, Taraxacum officinale, Leontodon autumnalis, Galium verum

  

Päivänkakkara / Ox-eye daisy / Prästkrage

Pietaryrtti / Tansy / Renfana

Omena / Apple flower / Äpple blomma

Ruohokanukka / Bunchberry / Hönsbär

Voikukka / Dandelion / Maskros

Syysmaitiainen / Autumn hawkbit / Höstfibbla

Keltamatara / Lady’s bedstraw / Gulmåra

 

Leucanthemum vulgare (päivänkakkara, ox-eye daisy, prästkrage)

 • Antaa järjen valoa ja auttaa etenemään suoraviivaisesti tavoitetta kohden, selkeys kommunikoinnissa, asiallisuus, ohjaus, selkeä päätöksenteko.
 • Gives sensibility and helps to move towards goals in a determined way, clarity in communication, no-nonsense, guidance and direction, clear decision making.

Tanacetum vulgare (pietaryrtti, tansy, renfana)

 • Päämäärätietoinen toiminta, periksiantamaton sitkeys, itseohjautuvuus ja loppuunsaattaminen.
 • Goal-oriented action, perseverance, independence and finishing what has been started.

Malus flos (omenankukka, apple flower, äpple blomma)

 • Keskittyminen tavoitteeseen, innostus ja sinnikkyys, ajatuksen selkeys, toivo ja motivaatio. 
 • Focusing on the task at hand, enthusiasm, perseverance, clear thinking, hope, motivation.

Cornus suecica (ruohokanukka, bunchberry, hönsbär)

 • Auttaa pitämään keskittymisen omissa asioissa muiden sijaan, ajankäyttö, auttaa lopettamaan itsepetoksen ja katsomaan asioita sellaisena kuin ne ovat.
 • Helps to concentrate in one’s own things and not get involved in other people’s business, time-management, helps to stop deceiving oneself and look at things as they really are.

Taraxacum officinale (voikukka, dandelion, maskros)

 • Laukaisee jännityksiä ja antaa voimaa, auttaa tunnistamaan oman intuition viestit ja sen, mikä on itselle hyväksi ja mikä ei. Tuo aurinkoista mieltä!
 • Eases tension and gives power, helps to recognize messages coming from intuition and what is good and what is not good for oneself. Brings sunshine in the mind!

Leontodon autumnalis (syysmaitiainen, autumn hawkbit, höstfibbla)

 • Olla omassa voimassaan, voimakas yhteys luontoon, tunne rauhasta ja kypsyydestä.
 • To be in one’s own force, strong connection to nature, feeling of peace and maturity.

Galium verum (keltamatara, lady’s bedstraw, gulmåra)

 • Selvittää henkiset solmut, jotka valvottavat öisin, auttaa luovuttamaan pois huolehtimisen ja käyttämään sen ajan mieluummin hyödyllisesti.
 • Helps to untie the mental knots that keep you at at night, helps to give away worrying and instead using the time in a useful way.

 Takaisin ylös ˆ

 

Turvallisuus / Safety / Säkerhet 

INCI: Alcohol, Aqua cum Trientalis europaea, Vaccinium vitis-idaea, Urtica dioica, Solidago virgaurea, Picea, Achillea millefolium, Plantago major

 

Metsätähti / Arctic starflower / Skogsstjärna

Puolukka / Cowberry / Lingon

Nokkonen / Stinging nettle / Brännäsla

Kultapiisku / Goldenrod / Gullris

Kuusi / Spruce / Gran

Siankärsämö / Yarrow / Rölleka

Piharatamo / Broadleaf plantain / Groblad

 

Trientalis europaea (metsätähti, arctic starflower, skogsstjärna)

 • Antaa suojaa ja turvallisuutta ja puhdistaa henkisesti, palauttaa viattomuuden tunnetta. Tasapainottaa ja kohottaa, sekä auttaa saamaan yhteyden sisäiseen ohjaukseen.
 • Gives protection and safety and purifies spiritually. Brings back the feeling of innocence. Balances and uplifts. Helps to get in touch with inner guidance.

Vaccinium vitis-idaea (puolukka, cowberry, lingon)

 • Antaa voimaa ja juurevuutta, niin että syntyy oma tila ja tunne, ettei tarvitse reagoida turhanpäiväisiin ärsykkeisiin. Lisää vakautta ja itseluottamusta, kokoaa voimakeskukseen.
 • Gives strength and rootedness, to create a space and feeling of not having to react to unnecessary irritants. Brings stability and self-confidence, gathers to power-center.

Urtica dioica (nokkonen, stinging nettle, brännäsla)

 • Elinvoimaa, vahvuutta, apua rikkonaisiin elämäntilanteisiin ja perhesuhteisiin, auttaa päästämään irti vahingoittavista suhteista. Opettaa ymmärtämään omaa luonnetta ja tarpeita.
 • Vitality, strength, help in broken situations and family ties, helps to let go harmful relationships. Helps to understand one’s own character and needs. 

Solidago virgaurea (kultapiisku, goldenrod, gullris)

 • Huomion kohdistaminen oikeisiin asioihin, tehokas fokus ja näkökyky, vahvistaa, auttaa vapautumaan muiden vaikutuspiiristä ja toimimaan oman totuuden mukaisesti. 
 • Focus on the right things, affective focus and vision, strengthens. Helps to break free from the influence of others and do things according to one’s own truth.

Picea (kuusi, spruce, gran)

 • Turvallinen ja rauhallinen olo, keventää mielen taakkoja. Luottamus ja hyvä suhde omaan maskuliiseen puoleen. 
 • Safe and peaceful feeling, lights up burden’s of the mind. Trust and good relationship to masculinity.

Achillea millefolium (siankärsämö, yarrow, rölleka)

 • Antaa suojaa, yleisesti vahvistava kaikilla tasoilla, tuo henkistä vastustuskykyä ja turvaa. Lisää myötätuntoa, kestävyyttä ja sitkeyttä ja edistää uudistuvaa luomisvoimaa. 
 • Gives protection, generally strengthening on every level, brings spiritual immunity and safety. Adds compassion, durability, resilience and promotes the renewable creativity in a person.

Plantago major (piharatamo, broadleaf plantain, groblad)

 • Juurevuus ja voima, käytännön työ, hyvä arki, perusasiat kunnossa. Auttaa arvostamaan itseä ja toisia, kasvattaa omanarvontuntoa. Auttaa yksinäisyydessä ja psyykkisissä ja henkisissä kolhuissa.
 • Rootedness and power, hands-on work, good everyday, basics in order. Helps to appreciate oneself and others, builds self-esteem. Helps in loneliness and physical and mental bruises.

 Takaisin ylös ˆ

 

Vapaus / Freedom / Frihet

INCI: Alcohol, Aqua cum Filipendula ulmaria, Origanum vulgare, Betula, Ranunculus acris, Valeriana officinalis, Stellaria graminea, Salix flos

Mesiangervo / Meadowsweet / Älggräs

Oregano/ Oreganum / Kungsmynta

Koivu / Birch / Björk

Niittyleinikki / Common buttercup / Smörblomma

Rohtovirmajuuri / Valerian / Läkevänderot

Heinätähtimö / Common starwort / Grässtjärnblomma

Paju / Willow / Vide

 

Filipendula ulmaria (mesiangervo, meadowsweet, älggräs)

 • Selkeyttää, rauhoittaa stressaantunutta, auttaa selvittämään kipujen henkiset syyt ja lievittää jännittyneisyyttä, vapauttaa ahdistusta ja antaa mielenrauhaa. Auttaa luopumaan rooleista ja olemaan todellinen itsensä, lempeyttä ja hyväksyntää itseä kohtaan.
 • Clarifies and calms the stressed-out. Helps to find out the emotional reasons behind pains and eases tension, frees anxiety and gives peace if mind. Helps to give up roles and to be one’s true self. Gentleness and acceptance towards oneself.

Origanum vulgare (oregano, oreganum, kungsmynta)

 • Auttaa luovuttamaan kontrollista, vanhoista tunteista ja taakoista, päästämään irti ja tuntemaan olonsa rauhalliseksi ja kotoisaksi.
 • Helps to let go of control, old emotions and burdens. To feel at peace and at home.

Betula (koivu, birch, björk) 

 • Poistaa epävarmuuden tunteita ja pelkoja, antaa selkeyttä ja tervettä virtausta elämään, auttaa kasvamaan vastuuntuntoiseksi aikuiseksi.
 • Clears away insecurities and fears, gives clarity and healthy flow in life and assists in growing up as a responsible adult.

Ranunculus acris (niittyleinikki, common buttercup, smörblomma)

 • Auttaa päästämään irti katkerista tunteista ja päästämään lapsenomaisen ilon ja leikin elämään. Vapauttaa seksuaalisuutta ja luovuutta, sekä tuo huoletonta mieltä ja uutta luottamusta.
 • Helps to let go of embittered feelings and let childlike joy and play in one’s life. Frees up sexuality and creativity and brings a worry free mind and new trust. 

Valeriana officinalis (rohtovirmajuuri, valerian, läkevänderot)

 • Muuntaa negatiiviset kätketyt tunteet, kuten katkeruuden, hyödylliseksi toiminnan tuleksi. Vapauttaa illuusioista ja auttaa elämään ja iloitsemaan pienistä asioista hetkessä. Auttaa rakastamaan itseä ja vähentää siten muihin kohdistuvia vaatimuksia.
 • Transforms hidden negative feelings, like bitterness, in to useful fire of action. Frees from illusion and helps to live and enjoy the little things in the moment. Helps to love oneself and thus reduces demands made on others.

Stellaria graminea (heinätähtimö, common starwort, grässtjärnblomma)

 • Vähentää takertumista omiin asenteisiin ja ajatusmalleihin, ihmissuhteisiin ja materiaan, joten auttaa voimakkaasti vapautumaan. Hyvä niille, jota muut yrittävät dominoida. Valaisee omaa polkua ja toimii johtotähtenä.
 • Reduces clinging to old thoughts and attitudes, relationships and materia, so helps strongly to free oneself. Good for those who others try to dominate. Lightens up the path and works as a guiding star.

Salix flos (paju, willow, vide)

 • Auttaa päästämään irti itsesäälistä, uhriudesta, katkeruudesta ja joustamattomuudesta ja pehmenemään elämän virtaan, niin että pystyy ottamaan vastuun omista valinnoista. 
 • Helps to let go of self-pity, victimhood, bitterness and inflexibility. Helps to soften in the flow of life, so one can take charge and responsibility of one’s own choices.

 Takaisin ylös ˆ

 

Tietoisuus / Awareness / Medvetenhet

INCI: Alcohol, Aqua cum Trollius europaeus, Linaria vulgaris, Caltha palustris, Alchemilla, Euphrasia rostkoviana, Equisetum sylvaticum, Trifolium pratense

Kullero / Globeflower / Smörbollar

Keltakannusruoho / Common toadflax / Gulsporre

Rentukka / Marsh-marigold / Kabbleka

Poimulehti / Lady’s mantle / Gaggkåpa

Ahosilmäruoho / Eyewort / Stor ögontröst

Metsäkorte / Wood horsetail / Skogsfräken

Puna-apila / Red clover / Rödklöver

 

Trollius europaeus (kullero, globeflower, smörbollar) 

 • Auttaa yhdistymään lähteeseen ja hyväksymään ihmiselämän monimuotoisuuden, sekä näkemään kokonaiskuvan rajoittuneen maailmankuvan sijaan. Ykseys- ja yhteystippa. 
 • Helps to connect with the source and accept all the colors of life. See the big picture. Oneness.

Linaria vulgaris (keltakannusruoho, common toadflax, gulsporre) 

 • Valo mielessä, yhteys korkeimpaan itseen, hetki Jumalassa.
 • Light in the mind, connection to highest self, a moment in God.

Caltha palustris (rentukka, marsh-marigold, kabbleka)

 • Fokus ja sisäinen ohjaus, yhteys omaan lähteeseen, sisäisen äänen kuuntelu. Parantaa sydämen ja mielen välistä kommunikaatiota.
 • Focus and inner guidance, connection to one’s source, listening to the inner voice. Improves the communication between the mind and the body.

Alchemilla (poimulehti, lady’s mantle, daggkåpa) 

 • Tuo näkyviin todellisen voiman ja älykkyyden, palauttaa luontoyhteyden, maan ja kasvien intuitiivisen ymmärtämisen ja syvän nautinnon, joka johtuu yhteydestä todelliseen itseen.
 • Brings forth the true power and intelligence, returns to connection with nature, intuitive understanding of the earth and plants. Deep pleasure that comes from connection to one’s self. 

Euphrasia rostkoviana (ahosilmäruoho, eyewort, stor ögontröst) 

 • Auttaa näkemään kolmannella silmällä, palauttaa ymmärryksen sisäisen lapsen tarpeista ja siten ihmisen todellisesta luonteesta. 
 • Helps to see with the third eye, restores understanding of the needs of an inner child and thus the true nature of a person.

Equisetum sylvaticum, (metsäkorte, wood horsetail, skogsfräken) 

 • Avaa ja laajentaa kommunikoinnin kanavia tietoisuuden, alitajunnan ja korkeamman tietoisuuden välillä.
 • Opens and widens the channels of communication between the conscious, subconscious and higher consciousness.

Trifolium pratense (puna-apila, red clover, rödklöver) 

 • Kirkastaa henkisen näkemisen kykyä, hengellinen vahvuus, pitkäjänteisyys, auttaa tiedostamaan itsensä, olemaan juurevasti läsnä hetkissä ja iloitsemaan pienistä asioista.
 • Clarifies the spiritual sight, spiritual strength, longevity, helps to know oneself and be rootedly present in moments and be joyful of the little things.

 Takaisin ylös ˆ

 

Armollisuus / Mercy/ Nåd

INCI: Alcohol, Aqua cum Prunus padus, Achillea ptarmica, Sorbus aucuparia, Trifolium repens, Angelica sylvestris, Anthriscus sylvestris, Pinus sylvestris

 

Tuomi / Bird cherry / Hägg

Ojakärsämö / Sneezewort / Nysört

Pihlaja / Rowan / Rönn

Valkoapila / White clover / Vitklöver

Karhunputki / Wild angelica / Strätta

Koiranputki / Cow parsley / Hundkäx

Mänty / Scots pine / Tall

 

Prunus padus (tuomi, bird cherry, hägg) 

 • Auttaa ymmärtämään menneisyyttä ja päästämään siitä irti, vapauttaa taakoista ja auttaa antamaan anteeksi.
 • Helps to understand the past and let go of it, frees from burdens and helps to forgive.

Achillea ptarmica (ojakärsämö, sneezewort, nysört) 

 • Tasapainoisuus, uskollisuus, yhteys kaikkein korkeimpaan. Tarjoaa suojaa henkisellä polulla, kun tavoittelet puhtaimpia ja korkeimpia arvojasi. Auttaa ilmaisemaan itseä.
 • Balance, loyalty, connection to the highest. Offers protection on the spiritual path as you aspire the highest and purest values. Helps to express oneself.

Sorbus aucuparia (pihlaja, rowan, rönn)

 • Edesauttaa sydämen keveyttä ja anteeksiantoa, auttaa ottamaan vastuun omasta menneisyydestä ja siten myös tulevaisuudesta. Tuo rauhaa ja aitoa, ehdotonta rakkautta. Auttaa antautumaan elämälle ja päästämään irti itsesäälistä. 
 • Assists the lightness of the heart and forgiving, helps to take responsibility of one’s past and thus also future. Brings peace and genuine, unconditional love. Helps to surrender to life and let go of self-pity. 

Trifolium repens (valkoapila, white clover, vitklöver)

 • Lopettaa kieltämisen, auttaa hyväksymään asiat sellaisena kuin ne ovat ja sopii niille, jotka ovat liian kovia itselleen ja muille.
 • Helps to stop denial, helps to accept things as they are. Suitable for those who are too hard on their selves and others.

Angelica sylvestris (karhunputki, wild angelica, strätta)

 • Rauhallisuutta, itsevarmuutta, hidastumista ja huumoria, yhteyksiä korkeampiin voimiin.
 • Calmness, self-confidence, slowing down and humor. Connection to higher forces. 

Anthriscus sylvestris (koiranputki, cow parsley, hundkäx)

 • Auttaa ymmärtämään heijastumisen lakia, eli näkemään itsessä sen, mitä ei toisissa hyväksy. Auttaa hyväksymään itsensä ja toiset virheineen kaikkineen, sekä muukalaissyndroomaan. Henkistä näkökykyä.
 • Helps to understand the law of projection, in other words to see in oneself what one does not accept in others. Helps to accept oneself and others, flaws and all. Helps in ”alien syndrome”. Spiritual vision.

Pinus sylvestris (mänty, scots pine, tall)

 • Auttaa antamaan itselle anteeksi, sopii täydellisyyteen pyrkijöille ja niille, joita vaivaa huono omatunto. Vapauttaa kielteisestä omakuvasta ja itsesyytöksistä. Avaa rajoittavat suojamuurit ja tunnelukot.
 • Helps to forgive oneself, good for those who aspire to perfection and are often racked by bad conscious. Frees from negative self-image and blaming oneself. Opens up the limiting walls of protection and locked down feelings.

 Takaisin ylös ˆ

Lue lisää kukkatipoista, niiden historiasta, valmistuksesta, tutkimuksesta ja vaikutuksista blogistamme.